Försäkring spelare

BEACH SOCCER

Fotbollsföreningar som bedriver beach soccerverksamhet behöver inte erlägga separat lagförsäkringsavgift. Lagförsäkringsavgiften som erlagts för fotbollsverksamhet gäller även för beach soccerverksamhet.

Spelare som är oregistrerad måste vara försäkrad i enlighet med vid varje tidpunkt gällande försäkringsavtal för att få delta i beach soccerverksamhet.

Med oregistrerad spelare avses en spelare som varken är registrerad i föreningen där spelaren avser att delta i tävling eller träningsmatch eller i annan medlemsförening inom SvFF. Inbetala 50 kr per oregistrerad spelare i samband med anmälningen av ert lag. Om ni redan betalt in anmälningsavgiften så skall det erläggas på plats till seketeriatet.

Gällande försäkringsavtal föreskriver för varje beach soccertävling eller träningsmatch en premie per oregistrerad spelare som avser att delta. Föreningen där spelare deltar, eller, om så föreskrivs i tävlingsföreskrifterna, tävlingsarrangerande förening, meddelar uppgifter om spelare och redovisar premien till försäkringsgivaren.