Föreskrifter 2017

Föreskrifter år 2017

Inofficiellt SM i Beach Soccer, herrar och damer

1 kap. Allmänna bestämmelser

1 Tävlings- och spelregler m.m.

I frågor som inte regleras i dessa föreskrifter gäller spelregler för Beach Soccer och, i tillämpliga delar, Svenska Fotbollförbundets (SvFF) tävlingsbestämmelser (TB). Bestämmelserna avser både dam- och herrtävling.

Det är föreningens, ledarens och funktionärens skyldighet att förvissa sig om och känna till innehållet i förevarande föreskrifter och SvFF:s vid varje tid gällande tävlingsbestämmelser och övriga tävlingsregler.

SvFF äger samtliga marknads- och medierättigheter knutna till denna tävling, men kan till SDF och/eller arrangerande förening, helt eller delvis, upplåta förfoganderätten till dessa rättigheter.

SvFF:s Tävlingskommitté (TK)har rätt att fatta beslut om tillämpningen av dessa föreskrifter liksom i frågor som i övrigt inte beaktats i dessa föreskrifter.

2 Behörighet och försäkring

I match får föreningslag endast bestå av spelare som är medlemmar i föreningen. Det finns således inget hinder mot att spelaren är registrerad i annan förening än den som spelaren representerar i Beach Soccer.

Fotbolls- och futsalföreningar som bedriver Beach Soccer-verksamhet behöver inte erlägga separat lagförsäkringsavgift. Lagförsäkringsavgiften som erlagts för fotbolls- eller futsalverksamhet gäller även för Beach Soccer-verksamhet.

Spelare som är oregistrerad måste vara försäkrad i enlighet med vid varje tidpunkt gällande försäkringsavtal för att få delta i Beach Soccer-verksamhet. Med oregistrerad spelare avses en spelare som varken är registrerad i föreningen där spelaren avser att delta i tävling eller i annan medlemsförening inom SvFF.

Gällande försäkringsavtal föreskriver för varje Beach Soccertävling en premie om 20 kr per oregistrerad spelare som avser att delta. Tävlingsarrangerande förening meddelar uppgifter om spelare och redovisar premien till försäkringsgivaren.

3 Administration

SvFF administrerar tävlingen. Arrangerande förening administrerar gruppspelet i samråd med berört SDF.

2 kap. - Tävlingens genomförande

1 Speltid

1.1 Gruppspelet

Speltiden är 2 x 12 minuter i enlighet med spelregler för Beach Soccer.

1.2 Slutspelet

Speltiden är 3 x 12 minuter i enlighet med spelregler för Beach Soccer.

2 Anmälan

Anmälan till gruppspelet sker på sätt som beslutas av arrangerande förening i samråd med berört SDF. I gruppspelet beslutar respektive arrangerande förening, i samråd med SDF, vilken anmälningsavgift som ska gälla.

Anmälan om deltagande i slutspel ska göras på av SvFF anvisat sätt senast den 3 juli 2017. Anmälan ska göras av firmatecknare eller behörigt ombud för föreningen. Anmälningsavgift utgår inte för deltagande i slutspelet.

Lag ska alltid anmälas till ochdelta i tävlingen i föreningens officiellt registrerade namn.

3 Speldagar

Gruppspelet, som anordnas på tre spelorter som fastställs av SvFF:s Futsal- och Beach Soccerkommitté, ska vara färdigspelat senast den 2 juli 2017.

Slutspelet genomförs den 15 juli 2017 i Långviken, Kalmar.

4 Tävlingsmetod

4.1 Gruppspel

I gruppspelet fastställer arrangerade förening, i samråd med berört SDF, tävlingsmetod.

Minst tre föreningar ska vara representerade i varje enskilt gruppspel. En förening kan endast delta i ett gruppspel på dam- respektive herrsidan.

4.2 Kvalificering till slutspelet

De förstaplacerade föreningarna i respektive gruppspel (damer och herrar), kvalificerar sig för deltagande i slutspelet. Därutöver kvalificerar sig den andraplacerade föreningen från det gruppspel (herrar och damer) där flest antal föreningar har deltagit till slutspelet. I det fall flera gruppspel har samma antal deltagande föreningar utses föreningen genom lottning av SvFF:s TK. Förening får endast representeras med ett lag (damer respektive herrar) i slutspelet. Förening som kvalificerat sig för deltagande i slutspel, kan inte överlåta sin slutspelsplats till annan förening.

4.3 Slutspel

Slutspelet avgörs genom semifinaler och final (enkelmöten). Vilka lag som möter varandra i semifinalerna avgörs genom fri lottning. De segrande föreningarna från semifinalerna går vidare till final och de två förlorande lagen spelar match om tredje och fjärde plats.

5 Poängberäkning m.m

En match får aldrig avslutas med oavgjort resultat. Vid oavgjort resultat vid full tid sker avgörandet i gruppspelet genom straffsparkstävling enligt spelregler för Beach Soccer.

Vid oavgjort resultat vid full tid sker avgörandet i slutspelet genom förlängning och sedan straffar enligt spelregler för Beach Soccer.

Lag som vunnit match vid full tid får 3 poäng.

Lag som vunnit match efter förlängning och/eller straffsparkstävling får 2 poäng.

Lag som förlorat match får 0 poäng.

6 Priser

6.1 Slutspelet, damer och herrar

Segrande lag erhåller stora silvermedaljer.

Segrande förening erhåller dessutom en pokal.

Förlorande lag finallag erhåller små silvermedaljer.

Tredjeplacerat lag erhåller bronsmedaljer.

Tio spelare och två ledare i respektive lag erhåller medaljer. Utöver dessa har förening möjlighet att - senast 30 dagar efter avslutad tävling - ansöka om ytterligare medaljer till berättigade spelare. Spelare är berättigad till medalj om spelaren deltagit i spel för förening i aktuell tävling. Har spelare deltagit i två föreningar som tilldelats medaljer, ska spelaren endast erhålla medalj för spel i den förening där spelaren är registrerad då tävlingen avlutas.

6.2 Kvalificering till Euro Winners Cup

Segrande lag i Inofficiellt SM i Beach Soccer, herrar och damer, kvalificerar sig för deltagande i euro Winners Cup 2018. Berör förening avgör själva om man önskar delta i tävlingen och deltagande förening står själva för samtliga kostnader i samband med deltagande.

7 Vakanser m.m.

7.1 Vakanser i samband med gruppspelet

Arrangerande förening fastställer, i samråd med berört SDF, turordningslista för tilldelandet av platser.

7.2 Vakanser efter gruppspelet

a) Om antalet lag förhindrar arrangör från att genomföra gruppspel, innebär det att endast de bäst placerade föreningarna från de övriga gruppspelen kvalificierar sig till slutspelet.

b) Om vakans uppstår efter gruppspel ska "bästa ej kvalificerade lag" från det gruppspel som det utträdande laget deltagit i tilldelas den vakanta platsen i slutspelet. Har gruppspelet avgjorts i form av finalspel ska en vakans i slutspelet tilldelas det förlorande finallaget.

7.3 Slutspel med 3 lag

Om endast tre föreningar deltar i slutspelet avgörs det i form av ett gruppspel där varje lag i gruppen spelar en match mot varje annat lag i sin grupp. De två bäst placerade föreningarna spelar final.

Om två eller flera lag efter tävlingens slut har lika poäng avgörs deras placering enligt följande:

a) Antal poäng i inbördes matcher

b) Målskillnad

c) Antal gjord mål

d) Om fler än två lag fortfarande är lika sker avgörandet genom lottning

3 kap. - Genomförande av match

1 Antal spelare

Fem spelare fördelade på fyra utespelare ochen målvakt per lag. I gruppspelet bestämmer arrangerande förening, i samråd med SDF, det maxiamla antalet avbytare. I slutspelet får som mest fem avbytare anmälas på spelarförteckningen och användas i respektive match.

2 Spelarförteckning och domarrapport

Spelarförteckning innehållande högst 10 spelares för- och efternamn samt personnummer ska av vardera lagansvarige upprättas på fastställt formulär. Detta formulär, som också utgör domarrapport, ska lämnas till domaren eller sekretariatet före matchen. Förening ska även till grupp- och slutspelsarrangör innan turnering startar, inrapportera samtliga spelare som ska delta i tävlingen.

3 Bollstorlek

Bollen ska ha en omkrets av lägst 68 cm och högst 70 cm samt väga lägst 400 gram och som mest 440 gram. Lufttryck motsvarande 0,4-0,6 atmosfärer vid havsytan i enlighet med spelregler för Beach Soccer.

4 Målstorlek

I gruppspelet fastställer arrangerande förening, i samråd med berört SDF, målens storlek (dock minst 5 meter x 2 meter och max 5,5 x 2,2). Vi rekommenderar 5,5 x 2,2 meter.

I slutspelet ska avståndet mellan stolparna vara 5,5 meter och från ribbans underkant till marken 2,2 meter.

5 Spelplanen

Underlaget består av sand. Spelplanen, i såväl gruppspelet som slutspelet, ska vara minimum 26-28 meter på bredden och 35-37 meter på längden. Spelplanen ska märkas upp med linjer och markeringar enligt spelreglerna för Beach Soccer.

6 Domare

I gruppspeIet fastställer arrangerande förening, i samråd med berört SDF, om en- eller tvådomarsystem ska tillämpas. Berört SDF utser domare. Tvådomarsystem rekommenderas.

I slutspelet tillämpas tredomarsystem, och SvFF:s Domarkommitté utser domare.

7 Tidtagare

I slutspelet ska det finnas en tidtagare som assisterar domaren, andredomaren samt tredjedomaren.

4 kap. - Utvisningar, avstängningar och avvisningar

1 Varningar och utvisningar

Förseelser som kan föranleda varning eller utvisning framgår av spelregler för Beach Soccer. Ackumulering av varningar tillämpas inte. Därutöver gäller följande.

1.1 Gruppspelet

Arrangerande förening fastställer, i samråd med berört SDF, regler för varningar och utvisningar.

1.2 Slutspelet

Spelare som ådrar sigtvå varningar i samma match ska utvisas och får inte återinträda i spelet i pågående match eller sitta på spelarbänken, eftersom spelaren måste lämna planens närhet. En avbytare får inträda på spelplanen två minuter efter att en medspelare utvisats.

Utvisad spelare får inte delta i lagets nästa match i tävlingen. Detta innebär bl.a. att spelare som utvisats i lagets sista gruppspelsmatch inte får delta i lagets första match i slutspelet.

Spelare som utvisas för grov förseelse får inte delta i lagets nästa match i tävlingen. Tävlingsjuryn får därutöver besluta om ytterligare bestraffning, inklusive en eventuell anmälan till bestraffning enligt 14 kap. RF:s stadgar.

Domare ska i domarrapporten lämna särskild redogörelse för de omständigheter som föranlett utvisning för grov förseelse, inklusive en eventuell anmälan till bestraffning enligt 14 kap. RF:s stadgar.

2 Avvisning ledare

Ledare kan avvisas för grov eller lindrig förseelse.

Avvisad ledare får inte återinträda i spelet i pågående match eller sitta på spelarbänken, eftersom ledaren måste lämna planens närhet. Tävlingsjuryn får därutöver besluta om ytterligare bestraffning, inklusive en eventuell anmälan till bestraffning enligt 14 kap. RF:s stadgar.

Domare ska i domarrapporten lämna särskild redogörelse för de omständigheter som föranlett avvisning för grov förseelse, inklusive en eventuell anmälan till bestraffning enligt 14 kap. RF:s stadgar.

5 kap. - Ärendehantering

1 Tävlingsjury

Tävlings- och tävlingsbestraffningsärenden i inofficiella SM i Beach Soccer ska prövas av en tävlingsjury, som ska bestå av minst tre ledamöter. Ledamot får inte delta i prövning av ärende som gäller fråga där ledamoten tidigare berörts som funktionär vid tävlingen eller på annat sätt får anses vara jävig.

Tävlingsjuryn får därvid ålägga avstängning med mer än en match inom inofficiella SM i Beach Soccer, men får inte ålägga tävlingsbestraffning för verkställande utom tävlingen.

Tävlingsjuryn vid respektive gruppspel utses av arrangerande förening i samråd med berört SDF. Tävlingsjuryn vid slutspelet utses av SvFF.

2 Anmälan

Anmälan ska ha kommit in till Tävlingsjuryn senast inom 30 minuter från berörd match slut. Endast berörda lag i aktuell match får lämna in anmälan.

Anmälan ska åtföljas av en avgift om 2000 kr, som betalas tillbaka om anmällan helt eller delvis bifalls. Om avgift inte betalas ska anmälan avvisas.

3 Överklagan

Tävlingsjuryns beslut i tävlingsärenden får senast nästa vardag överklagas till TK.

Tävlingsjuryns beslut i tävlingsbestraffningsärenden får senast nästa vardag överklagas till SvFF:s Disciplinnämnd.

Överklagande av tävlingsjuryns beslut ska åtföljas av en avgift om 1000 kr. Om avgift inte betalas ska överklagandet avvisas.

6 kap. - Ekonomiska föreskrifter

1 Avgifter

1.1 Protestavgift

Protestavgiften är 2000 kr, som betalas tillbaka om protesten helt eller delvis bifalls. Om avgift inte betalas ska anmälan avvisas.

1.2 Särskilda avgifter

Förening som, via gruppspel kvalificerat sig till slutspelet men som inte deltar i slutspelet eller förening som uteblir från match/er i slutspelet, ska till SvFF betala en straffavgift om 10 000 kr, såvida inte särskilda skäl föreligger.

I gruppspelet beslutar respektive arrangerade förening, i samråd med berört SDF, vilka avgifter som ska betalas vid uteblivet deltagande.

2 Kostnadsersättning

2.1 Gruppspel

I gruppspelet svarar föreningen själv för kostnaderna för varje eget deltagande lag.

2.2 Slutspel

Resor:

Vid slutspelet erhåller deltagande förening reseersättning enligt följande:

- när enkel resa är högst 50 mil dras 10 mil från det faktiska reseavståndet enkel resa, varefter återstående mil enkel resa ersätts med ett av Förbundsstyrelsen fastställt belopp om 225 kr per mil.

- när enkel resa överstiger 50 mil ersätts varje mil enkel resa med ett av Förbundsstyrelsen fastställt belopp om 225 kr per mil.

Reseavstånd uträknas med hjälp av Eniro, kortast väg. Reseersättning utbetalas utan ansökan. Efter tävlingens slut insätts berättigat belopp på föreningens plus- eller bankgirokonto.

Kost- och logi:

I slutspelet svarar SvFF för kostnader för kost och logi på slutspelsorten för högst 10 spelare och 2 ledare per deltagande lag, under förutsättning att lagen nyttjar SvFF:s erbjudande med boende.


Tävlingsföreskrifterna har fastställts av SvFF:s Tävlingskommitté den 20 april 2017.Sponsorer